Загальна фізика.

Випробування

Основні формули
Основні фізичні сталі
Пропоновані лабораторні роботи
Фундаментальні досліди з фізики
Методика навчання фізики
Теоретичний мінімум

 

Теоретичний мінімум

Механіка


Механічний рух — це зміна із часом полоння тіла у просторі відносно інших тіл.

Матеріальною точкою називається тіло, розмірами якого за даних умов можна знехтувати.

Закони Ньютона

Перший закон Ньютона: існують такі системи відліку, відносно яких тіло, що рухається, зберігає швидкість сталою, якщо на нього не діють інші тіла або дії інших тіл скомпенсовані.

Другий закон Ньютона: прискорення тіла прямо пропорційне силі, прикладеній до тіла, і обернено пропорційне масі тіла.

Третій закон Ньютона: будь-які два тіла діють одне на одне із силами, напрямле­ними уздовж однієї прямої, рівними за модулем і протилежними за напрямком.

 

Принцип Галілея: ніякими механічни­ми експериментами усередині інерціальної системи відліку не можна встанови­ти, в спокої вона чи рухається зі сталою швидкістю; перехід від однієї інерціальної системи відліку до іншої не впливає ні на який механічний процес (математичний опис будь-якого закону механі­ки однаковий в усіх інерціальних системах відліку).

Закон всесвітнього тяжіння: два точкові тіла притягуються одне до одного з сила­ми, модулі яких прямо пропорційні добутку мас тіл і обернено пропорційні квадра­ту відстані між ними.

Закон Гука:
сила пружності, що виникає при малих деформаціях тіла, прямо пропорційна ви­довженню тіла і напрямлена протилежно переміщенню частинок тіла при деформації.


Вага тіла — це сила, з якою тіло вна­слідок притягання до Землі діє на опору або підвіс.

Імпульс тіла — це векторна фізична ве­личина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху.

Закон збереження імпульсу:  векторна сума імпульсів тіл, що утворюють замкнену систему, залишається сталою при будь-яких рухах і взаємодіях тіл системи.

Кінетична енергія — це енергія, яку має тіло, що рухається (тобто енергія руху).

Потенціальна енергія — це частина ме­ханічної енергії, яка обумовлена взаємо­дією тіл (або частин тіла) і залежить від взаємного розташування взаємодіючих тіл (частин тіла).

Закон збереження повної механічної енергії. У замкненій системі тіл, між якими діють тільки сили пружності або гравітації,   повна   механічна  енергія

Хвилі

Хвиля — це процес поширення коливань від їхнього джерела в навколишньому просторі.

Поперечними хвилями називають хвилі,
що поширюються в напрямі, перпендикулярному напряму коливань у хвилі.

Поздовжніми   хвилями  називаються хвилі, у яких коливання і відбуваються і поширюються вздовж однієї й тієї ж прямої.

Довжина хвилі — це мінімальна відстань між точками хвилі, що коливаються в однакових фазах.

 

Молекулярна функція. Термодинаміка

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії:

  1. речовина складається з величезного числа дрібних частинок — молекул атомів, іонів;
  2. ці частинки знаходяться в неперервному і хаотичному русі;
  3. ці частинки взаємодіють одна з одною

Дифузія — це явище взаємного проникнення речовин одна в одну внаслідок теплового руху молекул.

Моль — це така кількість речовини, у які: міститься стільки молекул (або атомів) скільки міститься атомів у вуглецю-12 масою 0,012 кг.

Ідеальний газ — газ, молекули якого вважаються матеріальними точками, силами взаємодії між якими можна знехтувати.

Закон Бойля — Маріотта: при сталії температурі добуток тиску ідеального газ; даної маси на його об'єм сталий.

Закон Гей-Люссака:  при сталому тиск; відношення об'єму ідеального газу дано маси до його температури незмінне.

Закон Шарля: при сталому об'ємі відношення тиску ідеального газу даної маси до його температури незмінне.

Насиченою парою називається пара, що знаходиться в динамічній рівновазі з своєю рідиною.

Відносна вологість — це відношення парціального тиску водяної пари при данії температурі (або густини пари) до тиску насиченої пари при тій самій температурі (або густини насиченої пари).

Коефіцієнтом поверхневого натягу (чи поверхневим натягом) рідини називається сила взаємодії молекул рідини на одиничної довжини межі між рідиною і іншим середовищем.

Монокристал — це тверде тіло, що має упорядковане розташування атомів або молекул у межах всього тіла (тобто тверде тіло, що має дальній порядок).

Аморфні тіла — це тверді тіла, що мають тільки ближній порядок.

Внутрішня енергія тіла — це сумарна енергія руху і взаємодії молекул тіла.

Перший закон термодинаміки: кількість теплоти, що надана тілу, йде на збільшення внутрішньої енергії тіла і виконання тілом роботи проти зовнішніх сил.

Другий закон термодинаміки (Клаузіус): неможливий процес, єдиним резуль­татом якого було б передавання теплової енергії від менш нагрітого тіла до більш нагрітого.

Тепловий двигун — це пристрій, що перетворює теплову енергію в механічну.

Електродинаміка


Закон збереження електричного заряду: при будь-яких взаємодіях тіл електричні заряди не виникають і не знищуються, а тільки передаються від одного тіла до іншого.

Закон Кулона: сила дії одного точкового заряду на інший у вакуумі прямо пропор­ційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Напруженість електричного поля — це векторна фізична величина, яка дорівнює відношенню сили, що діє на поміщений у поле заряд, до значення цього заряду.

Принцип суперпозиції електричних полів: напруженість електричного поля системи зарядів дорівнює векторній сумі напруженостей полів, утворюваних кожним зарядом окремо.

Потенціалом називається фізична вели­чина, яка чисельно дорівнює роботі електростатичного поля при віддаленні одиничного заряду з деякої точки поля на нескінченність (чисельно дорівнює потенціальній енергії одиничного заряду в деякій точці поля).

Електрична ємність провідника чисельно дорівнює заряду, надання якого провіднику збільшує потенціал будь-якої його точки на 1 вольт.

Електричний струм — це упорядкований рух заряджених частинок.

Сила струму — це фізична величина, яка чисельно дорівнює заряду, перенесеному в одиницю часу через поперечний переріз провідника.

Закон Ома: для однорідної ділянки кола сила струму прямо пропорційна напрузі й обернено пропорційна опору ділянки.

Електрорушійна сила — це фізична величина (енергетична характеристика джерела струму), яка чисельно дорівнює роботі сторонніх сил при перенесенні одиничного заряду в колі.

Закон Ома для повного кола: сила струму в колі прямо пропорційна ЕРС, що діє в колі, і обернено пропорційна повному опору кола.

Газовим розрядом називають електричний струм у газі.

Електроліз  —  це  виділення  речовин з електроліту на електродах, пов'язане з окисно-відновними реакціями.

Закони електролізу:
1) маса речовини, що виділяється на електродах, виявляється тим більшою, чим більший заряд пройшов через електроліт;
2)  електрохімічний еквівалент речовини тим більший, чим більша маса моля речовини і чим менша його валентність.

Закон Ампера: на малий відрізок провідника в однорідному магнітному полі діє сила, модуль якої дорівнює добутку сили
струму, довжини відрізка, модуля вектора магнітної індукції і синуса кута між вектором магнітної індукції і напрямом струму в провіднику.

Магнітним потоком називається скалярна величина, яка дорівнює добутку модуля вектора магнітної індукції, площі поверхні, обмеженої контуром, і косинуса кута між вектором магнітної індукції і нормаллю до поверхні контуру.

Закон електромагнітної індукції: ЕРС індукції в контурі чисельно дорівнює бистроті зміни магнітного потоку крізь площу поверхні, обмеженої контуром.

Правило Ленца: індукційний струм напрямлений так, що його магнітне поле протидіє зміні магнітного потоку, що викликав струм.

Електромагнітна хвиля — це процес поширення в просторі електромагнітних ко­ливань (тобто поширення змінного електромагнітного поля).

Оптика


Закон відбивання світла: промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр, проведений через точку падіння променя, лежать в одній площині; кут відбивання дорівнює куту падіння.

Закон заломлення світла: промінь падаючий, промінь заломлений і перпендикуляр у точці падіння променя, лежать в одній площині; відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення стале для даних двох середовищ.

Когерентними хвилями називаються хвилі однакової частоти і сталої різниці фаз.

Інтерференція хвиль — це явище, що виникає в результаті процесу накладання декількох когерентних хвиль і полягає в посиленні коливань в одних ділянках простору і послабленні — в інших.

Дифракція хвиль — це явище обгинання хвилями країв неоднорідностей на шляху хвиль.

Дисперсія світла — це залежність показника заломлення світла від довжини хвилі (або чистоти) світла.

Зовнішній фотоелектричний ефект — це випускання електронів речовинами під дією світла.

Закони фотоефекту:

1)  максимальна кінетична енергія фотоелектронів залежить від частоти коливань у світловій хвилі і не залежить від освітленості катода;

2) збільшення освітленості катода світлом незмінної довжини хвилі збільшує силу фотоструму насичення;

3) для кожної речовини існує деяке граничне значення довжини хвилі, перевищення якого веде до зникнення фотоефекту, це значення назвали "червоною" межею фотоефекту.

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла: світло завжди має і хвильові і квантові властивості, але в одних випадках виразніше виявляються хвильові властивості (інтерференція, дифракція), а в інших — квантові (фотоефект).

Атомна і ядерна фізика


Постулати Бора:

  1. в атомі існує набір стаціонарних орбіт, рух по яких електронів не супроводжується зміною енергії;
  2. при переході електрона з однієї такої орбіти на іншу випускається або поглинається фотон. Енергія фотона дорівнює різниці енергій стаціонарних станів.

Енергія зв'язку нуклонів у ядрі — енергія, з якою вони утримуються там, або яка потрібна для поділу всього ядра на окремі нуклони.

Радіоактивність — це самочинне перетворення ядер одних атомів у ядра інших.

Періодом піврозпаду називається час, за який розпадається половина початкової кількості ядер.

Ядерна реакція — це перетворення атомних ядер, обумовлені їхньою взаємодією з елементарними частинками або одне з одним.

Поглиненою дозою випромінювання називається відношення поглиненої енергії іонізуючого випромінювання до маси речовини, що опромінюється.

 

Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

Поліграфічні послуги, репетитор з фізики, математики, програмування.. Відеопроектор на прокат
Тел.: +38 (093) 515-57-24, +38 (098) 050-86-49, +38 (066) 0400-693
м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

написати листа консультанту

 

Реклама:

Пропонуємо фотодрук та Поліграфічні послуги.