Поняття інформації Властивості інформації.
У процесі науково-практичної діяльності людство виділило такі узагальнені абстрактні поняття, як речовина (матерія), енергія та інформація.
Термін «інформація» походить від латинського informationщо означає пояснення, виклад, тлумачення. Поняття «інформація» багатозначне, належить до первісних понять інформатики. Строгого означення йому не дають, але характеризують його, перераховуючії властивості інфо­рмації.
Властивості інформації:

  1. Об'єктивність. Інформація — відображення зовнішнього світу, а він існує незалежно від нашої свідомості, знань, думок та суджень про нього;
  2. Достовірність. Інформація є достовірною, якщо вона відображає істинний стан справ. На основі достовірної інформації можуть прийматися правильні рішення;

3)  Повнота, Інформацію можна назвати повною, якщо її достатньо для розуміння ситуації та прийняття рішення.

  1. Актуальність інформації — важливість, істотність для даного часу;
  2. Корисність. Ступінь корисності інформації залежить від потреб конкретних людей і від тих задач, які за допомогою отриманої інформації можна розв'язати.

Таким чином, інформація — це набір відомостей про об'єкти, явища і процеси навколиш­нього світу. Інформація — це відомості, знання, які ми отримуємо із зовнішнього світу або які передаються від одного об'єкта до іншого (наприклад, від одного комп'ютера до іншого).
Характерні риси інформації:

  1. Інформація — це нематеріальна субстанція, але передається вона за допомогою мате­ріальних носіїв — знаків і сигналів — або за допомогою фізичних процесів, які змінюються з пе­ребігом часу;
  2. Інформація залежить не тільки від самих знаків та сигналів, але від їх взаємного роз­ташування;

. 3) Якщо з однієї точки простору інформація передається в іншу, то в початковій точці вона не зникає;
4)  Інформація є зрозумілою лише для того, хто здатний її розпізнати.
У широкому розумінні інформація — це відображення реального (матеріального світу) у вигляді знаків та сигналів.
Інформація, що зберігається, передається та опрацьовується в різних системах, є об'єктом вивчення інформатики. Інформатика — це наука, яка вивчає структуру і властивості інформа­ції, а також закономірності та методи подання, пошуку, зберігання, обробки та передачі інфор­мації за допомогою комп'ютерних систем. Інформатика — прикладна наука, яка озброює мето­дами досліджень інші предметні галузі. Вона виникла на базі кібернетики і своїм становленням зобов'язана появі в середині XX ст. ЕОМ (електронно-обчислювальних машин).

 

 

Інформатика

Випробування


Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

Поліграфічні послуги та фотодрук
Тел.: +38 (093) 515-57-24, +38 (098) 050-8649
м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

Написати електронного листа репетитору

 

Реклама:

Пропонуємо фотодрук та Поліграфічні послуги.