Військова підготовка

ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА
Збройні Сили України

 1. Передісторія розвитку Збройних Сил України
 2. Збройні Сили та інші військові формування України на сучасному етапі
 1. Військова присяга та військова символіка України
 2. Законодавство України про військову службу

Статути Збройних Сил України

 1. Військовослужбовці та стосунки між ними
 2. Військова дисципліна
 3. Розміщених військовослужбовців. Обов'язки та дії днювального роти
 4. Права та обов'язки чатового

Стройова підготовка
9.  Стройові прийоми і рух без зброї

 1. Стройові прийоми зі зброєю
 2. Строї відділення

Вогнева підготовка

 1. Малокаліберна гвинтівка
 2. Автомат Калашникова
 3. Основи і правила стрільби
 4. Ручні осколкові гранати

Тактична підготовка

16.   Основи загальновійськового бою

 1. Озброєння та екіпіровка солдата
 2. Дії солдата в бою.

19. Дії солдата в бою у складі мотострілецького відділення
Основи військової топографії та туризму

 1. Військова топографія
 2. Основи туризму

МЕДИКО-САНІТАРНА ПІДГОТОВКА
22    Надання першої медичної допомоги
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
Надзвичайні ситуації техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру

 1. Аварії (катастрофи), стихійні лиха, зброя
 2. Характеристика осередків ураження, що виникають внас­лідок аварій (катастроф), стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження

Захист населення у надзвичайних ситуаціях

 1. Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю
 2. Оповіщення населення в надзвичайних ситуаціях у мир­ний і воєнний час

27 Дії населення в надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час .

 1. Захист сільськогосподарських тварин і рослин від ураження.
 2. Засоби індивідуального захисту
 3. Укриття населення в захисних спорудах
 4. Санітарна обробка і знезараження
 5. Евакуація населення

Завдання Цивільної оборони України

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА

 1. Психологічна характеристика військової служби та вій ськового колективу
 2. Психологічна підготовка до служби у Збройних Силах України.
 3. Способи та методики вивчення власної психологічної го товності до військової служби-

37  Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії
Додатки.

Політичний, економічний, духовний розквіт України можливий за умови гарантування її державного суверенітету, політичної незалежності, збереження територіальної цілісно­сті та недоторканності кордонів. Гарантом національної без­пеки України виступають боєздатні Збройні Сили, побудовані за принципом оборонної достатності. Збройні Сили є необ­хідним атрибутом держави і виконують її найголовнішу — захисну — функцію.

Бойова готовність армії та флоту значною мірою обумо­влюється рівнем підготовленості юнаків до строкової вій­ськової служби, до захисту Батьківщини. Строкова військова служба відповідно до Конституції та закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» є по­чесним обов'язком кожного громадянина (чоловічої статі). Це нелегкий, але дуже важливий і необхідний для суспіль­ства вид діяльності, що характеризується складністю, висо­кою напруженістю, динамічністю, суворою регламентацією, специфічністю спілкування. Усе це вимагає спеціальної під­готовки. Готовність до служби в армії формується у цілісному навчально-виховному процесі, залежить від зусиль держави, сім'ї, громадських організацій і від самого юнака, його свідомості, активності, наполегливості. Кожний юнак пови­нен добре розуміти, які саме знання та навички, якості та властивості характеру потрібні воїнові на початковому етапі військової служби.

Мета курсу «Допризовна підготовка» — не тільки під­готовка до строкової військової служби, а й подальший фізичний, вольовий, інтелектуальний, професійний, мораль­ний розвиток особистості, формування у юнаків рис дорослої людини, якостей справжнього чоловіка.

Курс «Допризовної підготовки» дає необхідні знання про законодавство України з питань військової служби, про оборонний характер Воєнної доктрини України, про стано­влення, розвиток і призначення Збройних Сил та інших військових формувань України, значення військової служби, вимоги Військової присяги і статутів Збройних Сил України.

У курсі вивчаються: загальні обов'язки солдата, обов'яз­ки днювального і чатового, правила поводження перед шикуванням і в строю, дії в наступі, в обороні, розвідці, матеріальна частина і бойові можливості малокаліберної гвинтівки й автомата Калашникова, правила і прийоми стрільби і метання гранат та ін. Курсом передбачено фор­мувати у юнаків навички виконання стройових прийомів зі зброєю та без неї, службового військового спілкування, ви­конання вправ з вогневої підготовки, дії в обороні, бою та ін. До закінчення навчального закладу юнаки повинні нав­читися звертатися до командирів (начальників), виконувати накази, віддавати військову честь, бути готовими дотриму­ватися вимог статутів і військової дисципліни Збройних Сил України. Курс ознайомлює з основами військової топографії, особливостями організації та проведення туристського похо­ду, правилами орієнтування на місцевості, пересування за азимутом, визначення відстані до об'єктів та ін. Під час вивчення розділів «Цивільна оборона» і «Медико-санітарна підготовка» допризовники засвоюють основи організації цивільної оборони в Україні; способи індивідуального і колек­тивного захисту від уражальної дії ядерної, хімічної, бак­теріологічної зброї; порядок організації та проведення рятувальних робіт під час стихійних лих; правила надання першої медичної допомоги собі та іншим людям при різного роду травмах, ушкодженнях тощо. На заняттях з розділу «Психологічна підготовка» юнаки повинні зрозуміти психо­логічні особливості воїна, військового колективу, військової діяльності та вимоги, які вона ставить до особистості. Вони мають навчитися користуватися доступними методиками са­мооцінки своєї готовності до служби в Збройних Силах України, оволодіти методами самовдосконалення, виробити навички психічної саморегуляції поведінки в умовах вій­ськової діяльності.

Важливою умовою успішності занять з допризовної під­готовки є висока дисципліна, організованість, відповідаль­ність учнів. На заняттях стосунки між учнями і викладачем, а також учнів між собою підтримуються на зразок стосунків між військовослужбовцями Збройних Сил України.

 

 


Репетитор в місті Рівне та Рівненському районі.

Поліграфічні послуги, мультимедійний проектор в оренду, репетиторські послуги.
Тел.: +38(093) 515-57-24, +38(098) 050-86-49, +38(066) 0400-693
м. Рівне, вул. Дубенська (Район Боярка)

Написати листа консультанту

 

Реклама:

Пропонуємо фотодрук та Поліграфічні послуги.

Засновник проекту та репетитор Яцика Юрій Миколайович.

Про ефективність одного заняття важко сказати про гарантію успіху, але іноді і одного продуктивного заняття вистачає (одного вечора) для досягнення очевидного успіху у навчанні. Я рекомендую проводити заняття не менше однієї години, а за потреби у допомозі підготовки до іспиту чи лабораторної чи контролюючої знань роботи - виділити окремий час для заняття. Про необхідність у підготовці до контрольної роботи чи самостійної бажано окремо попередити і домовитися заздалегідь.

Вартість занять в основному відповідають показнику вартості проведенного уроку вчителем в загальноосвітній школі. Але так, як освіта в школі строго контролюється міністерськими приписами, тому за одне заняття з репетитором можна досягнути результату у навчанні рівного трьом-чотирьом урокам в загальноосвітній школі. Іноді, навіть, вже за три заняття з репетитором можна досягнути більше ніж за увесь поточний семестр навчання у школі. Іноді, навпаки, одну тему вивчати доводиться деякий довший час, ніж у загальноосвітній школі, тому що вона є важливою для вихованця і являється фундаментальною темою для майбут отриманих знань.

Заняття проходять з використанням розробленої інноваційної технології "уроку-презентації" з забезпеченням необхідним дидактичним матеріалом.

Заняття, зорієнтовані на підготовку до ЗНО, проводяться з виконанням завдань відповідних рекомендованих збірників.